„Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

„Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

„Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Дейност 2.1: Изплащане на такси на деца, чиито родители получават помощи по реда на правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане (месечни, целеви и еднократни), по реда на Наредба № РД 07-5 от 2008 г. (целеви за отопление съобразно вида отопление) и чрез фонд „Социална закрила“ (еднократни помощи).