Банкова сметка

Банкова сметка на ДГ "Албена", гр. Пловдив
Банка: Инвестбанк АД
IBAN: BG13IORT73753102604200
BIC: IORTBGSF

Основание за плащане: такса за м. ...... 202...г.
Задължено лице: Име, презиме, фамилия на детето, групата и точната сума
Наредител: Име, презиме и фамилия на вносителя
За информация използвайте електронната поща на ДГ "Албена": albena@dg.plovdiv.bg